Salgsbetingelser

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HR MASKIN AS

Revidert 1. september 2016

1 Anvendelse

Disse betingelsene kommer til anvendelse dersom partene skriftlig, eller på annen måte, har avtalt dem. Eventuelle fravik fra betingelsene må avtales skriftlig.

2 Produktinformasjon

Opplysninger i produktinformasjon og prislister gjelder i tillegg til disse vilkårene, dersom ikke annet er bestemt.

3 Levering / transport

Betingelsene i prisliste gjelder fullt ut, dersom annet ikke er avtalt.

4 Leveringstid / forsinkelse

Alle leveringer EXW (Ex Works) etter Incoterms 2010. HR Maskin er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes transportør/befrakter. Kunde er selv ansvarlig for at alle opplysninger på ordrebekreftelser er riktige.

5 Eiendomsforbehold

Materiellet / produktet er HR Maskin sin eiendom inntil det er fullt betalt av kjøper, og aksept av disse betingelser anses som en skriftlig avtale om slik salgspant, jf pantelovens § 3-17.

6 Mangler / reklamasjon

HR Maskins ansvar omfatter bare mangler som viser seg innenfor 12 måneder fra kjøper kjøpte materiellet / produktet. Anvendes materiellet / produktet mer intensivt enn forutsatt, forkortes denne perioden i tilsvarende grad. Dersom produsenten av materiellet / produktet aksepterer lengre reklamasjonstid, overføres denne til kunde.

6.1 Salgsdato

Kjøper må i tilstrekkelig grad kunne dokumentere når materiellet / produktet er kjøpt i forhold til pkt. 6. Det betinges at maskin / utstyr er omsatt fra forhandler til sluttbruker innen 2 år fra HR Maskins salgsdato til forhandler

6.2 Serienummer

Hvis maskinen har serienummer, skal dette påføres sluttkundes faktura / kvittering.

6.3 Mangler

Krav etter mangler må fremmes skriftlig uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg. Dersom fristen oversittes, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.

6.4 Utbedring

Utbedring / retting skjer hos HR Maskin, dersom ikke HR Maskin mener det er mest hensiktsmessig at retting skjer hos kjøper. All returfrakt i forbindelse med garanti/reklamasjon, skal godkjennes av oss på forhånd. Ikke godkjent frakt uten vår returkode, betales av kunde/forhandler i sin helhet.

Retting / utbedring foretatt uten at HR Maskin er varslet på forhånd, er kjøpers ansvar og medfører bortfall av HR Maskin sin plikt til å rette / utbedre.

Dersom eventuell demontering av produktet medfører inngrep i annet enn produktet / materiellet, svarer kjøper for arbeidet og omkostninger med dette.

7 Begrenset ansvar

HR Maskin har ikke ansvar for mangel som skyldes materiale eller konstruksjon fremskaffet av kjøper.

HR Maskin sitt ansvar, omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten HR Maskin sitt skriftlige samtykke, eller reparasjoner kjøperen har utført på feilaktig måte, og uten å ha informert HR Maskin.

HR Maskin har ikke ansvar utover det som følger av disse betingelsene. HR Maskin er således ikke ansvarlig for tap som mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre indirekte tap.

8 Retur av varer

All retur av varer skal avtales på forhånd. Kun lagerførte artikler tas i retur. Pakkseddel og fakturanummer skal oppgis på følgepapirer.

8.1 Original emballasje

Varene skal returneres komplett, uskadet og i orginal emballasje.

8.2 Returfrist

Retur skal være oss i hende senest 14 dager etter at varen er mottatt.

8.3 Returfrakt

Returfrakt betales av kunde.

8.4 Returgebyr

Ved godkjent retur krediteres kjøperen fakturabeløpet minus 10% returgebyr.

8.5 Ikke godkjent retur

Eventuell retur som ikke oppfyller punktene 8 – 8.3 kan avslås av HR Maskin. Returgebyret øker til 20% av fakturert beløp hvis så ikke skjer.

Skader eller mangler på returnert utstyr erstattes av kunde.

9 Force majeure

Omstendigheter, som partene ikke kan råde over, som hindrer avtalens oppfyllelse, eller gjør den urimelig tyngende, og er blant annet i følgende tilfeller fritagelsesgrunn: arbeidskonflikt, brann, krig, beslag, knapphet på transportmidler, valuta-, eksport- og importrestriksjoner etc.

10 Tvister

Alle tvister som måtte springe ut av avtalen mellom partene skal ha Sarpsborg Tingrett som verneting.

Alle priser er veiledende listepriser ekskl. mva og frakt.

Fraktfri ordinær levering på alle ordre med netto ordresum over kr. 10.000,-

Kr. 50,- i ekspedisjonsavgift på alle ordre med netto ordre sum under kr. 500,-